Primăria Mioveni acordă ajutor financiar pentru încălzirea locuinţelor!

 

Primăria orașului Mioveni, prin Direcția de Asistență Socială, informează că, până pe data de 20.11.2020, va primi de la cetățenii orașului documentele justificative în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței, conform prevederilor legale privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.Acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este condiționată atât de nivelul veniturilor din luna anterioară depunerii cererii, cât şi de deţinerea în proprietate a unor bunuri mobile sau imobile, prevăzute în Anexa nr.4 la H.G.nr.920/2011.Proprietarul a două sau mai multe apartamente/clădiri cu destinaţie de locuinţă nu va putea beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei. În acest sens, pentru toţi solicitanţii ajutorului de încălzire se vor face verificări cu privire la bunurile mobile sau imobile pe care le deţin şi care se află în evidenţele fiscale.Familiile sau persoanele singure, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor pentru energie termică, sub condiţia ca venitul net lunar pe membru de familie să fie de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure. În acest caz, compensarea procentuală va fi aplicată la factura lunară pentru energie termică.În cazul persoanelor singure, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizata în sistem centralizat și care au venituri/membru de familie cuprinse între 786, 1 lei – 1082 lei beneficiază de o compensare procentuală de 10%.De asemenea, pentru persoanele singure ale căror venituri se situează în limitele prevăzute mai sus, se aplică o compensare procentuală mai mare cu 10% faţă de proporţiile stabilite pentru familie.Pentru familiile si persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale sau lemne/cărbuni/combustibili petrolieri, plafonul maxim de venituri este de 750 lei/membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se în funcţie de acest venit.Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi (lemne, cărbuni) sau petrolieri este de 58 lei.Pentru familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței energie electrică, plafonul maxim de venituri este de 750 lei/membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se în funcţie de acest venit.În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, se efectuează obligatoriu anchete sociale pentru toate situațiile, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.Cererile și declarațiile pe proprie răspundere vor fi însoțite obligatoriu de documente justificative privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia, precum și acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de aceștia, pentru a se evita acordarea de drepturi necuvenite și înregistrarea de debite ce nu pot fi recuperate.Cererile se pot procura şi de la sediul Primăriei (de la ofiţerul de serviciu), zilnic, după următorul program: luni și miercuri între orele 08.00 și 16.00, marţi și joi între orele 08.00 și 17.00 şi vineri între orele 08.00 și 14.00 .De asemenea, cererea se poate descărca de pe site-ul instituţiei www.emioveni.ro.Activitatea de primire a cererilor de acordare a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, lemne, cărbuni și combustibil petrolieri, energie electrică se va desfășura la ghișeul din holul instituției.ACTE NECESARE PENTRU STABILIREA DREPTULUI LAAJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei formular tip pus la dispoziţie de către Primăria Mioveni.  Acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţă de locuinţa pentru care se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinţei: Act proprietate/contract de închiriere valabil la data depunerii cererii/împuternicire legală (notarială) din partea proprietarului sau a titularului contractului de închiriere sau alt act doveditor (titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere);Persoanele care nu au domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită compensarea, nu vor fi luate în calcul. Persoanele care au viză de reşedinţă sunt obligate să aducă adeverinţă de la primăria domiciliului legal cu bunurile în proprietate şi adeverinţă din care să reiasă că nu a depus cerere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei la primăria respectivă.  Copii de pe actele de stare civilă: buletin sau carte de identitate pentru adulţi si copii cu vârsta peste 14 ani, certificat de naştere pentru copii cu vârsta sub 14 ani, certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ pentru persoanele divorţate, hotărâre judecătorească încredinţare minori rămasă definitivă şi irevocabilă pentru persoanele necăsătorite cu copii in întreţinere şi certificat de deces pentru persoanele văduve. Adeverinţe venituri pentru luna anterioară depunerii dosarului:• Adeverinţă salariat: în care să fie menţionat salariul net şi contravaloarea tichetelor de masă, dacă este cazul – luna anterioara depunerii dosarului (adeverinţa de salariat trebuie sa fie eliberată in luna in curs si să aibă menţionat salariul net din luna anterioară); dacă nu se acordă tichete de masă, menţiunea „nu beneficiază de tichete de mas㔕 Contract de muncă pentru persoanele care obţin venituri din străinătate;• Cupon de pensie, luna în curs sau luna anterioară depunerii dosarului;• Cupon de şomaj, luna în curs sau luna anterioară depunerii dosarului;• Drepturi de asistenţă socială (indemnizaţii de creştere a copilului/stimulent de inserţie, indemnizaţii pentru persoanele cu handicap): document doveditor – luna în curs sau luna anterioară depunerii dosarului; Copie certificat de încadrare în grad de handicap grav, accentuat, mediu revizuit, unde este cazul;• Adeverinţe ANAF (FISC) Mioveni, pentru toţi membrii familiei majori, în care să fie menţionat venitul net lunar; Adeverinţă de la Asociaţia de locatari/proprietari din care să reiasă numărul de membrii de familie luaţi în evidenţă pentru plata întreţinerii, NOMINAL; Factura Distrigaz – original pentru persoanele care solicita ajutor încălzire cu gaze naturale; Factura Electrica – original pentru persoanele care solicita ajutor încălzire cu energie electrică. • Viză primărie din care să reiasă bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate pentru toţi membrii familiei menţionaţi în cerere (locuinţă, teren, autoturism) – Biroul Taxe si Impozite (cam.4) şi Biroul Fond Funciar (cam.25); Dosar

Drepturi de autor

Materialul de pe acest site (textele și imaginile existente) nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără citarea sursei și permisiunea anterioară explicită oferită prin acord scris de către autorii deținători de drepturi asupra materialului. © 2024

Date de contact


E-mail: contact@gazetademioveni.ro

51
52
53
54
Gazeta de Mioveni
stats for wordpress
wordpress visitor